Elan B+B
more

Privacyverklaring & Gebruiksvoorwaarden

Wij vinden uw privacy belangrijk.
Hier kunt u lezen hoe wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Privacyverklaring

Elan B+B, gevestigd aan Hoogstraat 174, 5615 PW Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elan B+B verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • adres, indien opgegeven;
  • woonplaats;
  • nationaliteit;
  • telefoonnummer, indien opgegeven;
  • e-mailadres.
Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Elan B+B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • voor het afhandelen van uw betaling;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor toeristenbelasting.
Geautomatiseerde besluitvorming

Elan B+B neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Elan B+B bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar van de eerder genoemde gegevens voor het gemeentelijk nachtregister om aan de toeristenbelasting te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elan B+B verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Elan B+B werkt samen met Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V.

Cookies en statistische gegevens

Elan B+B gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Deze website maakt wel gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken over webverkeer, maar slaat hierbij geen persoonlijke gegevens op, stelt geen profiel op van de bezoeker en verwerkt deze gegevens niet op verdere manieren.

Beveiliging persoonsgegevens

Elan B+B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elan B+B en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens onherkenbaar ter bescherming van uw privacy: uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elan B+B wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruiksvoorwaarden

Elan B+B, gevestigd aan Hoogstraat 174, 5615 PW Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor het beheer van deze website. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, dient u deze website te verlaten. Elan B+B is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe websites waarnaar gelinkt wordt, of waaruit delen zijn opgenomen in deze website. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid of beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om deze inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Alle intellectuele eigendommen, waaronder teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van Elan B+B. Intellectuele eigendommen van derden zijn opgenomen in de website met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Alle rechten zijn aan de respectievelijke eigenaars voorbehouden. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet reproduceert voor commerciële doeleinden. Reproductie, zoals het printen of downloaden van delen van deze website, is alleen toegestaan ter naslag voor eigen gebruik.